Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Quy trình, thủ tục và cách xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT xuống còn 8% trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15 & Nghị định 15/2022/NĐ-CP như thế nào để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện dễ hiểu, thuận lợi nhất?

1. Quy trình, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Bước 1: Xác định đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT

Trước hết, cơ sở kinh doanh cần xác định ngay các hàng hóa, dịch vụ của mình có thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 hay không để thực hiện xuất hóa đơn với đúng mức thuế suất quy định kể từ ngày 01/02/2022.

  • Đối tượng được giảm thuế: Là những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng 2 điều kiện dưới đây:

– Đang áp dụng mức thuế suất VAT trước đó là 10%

– Không thuộc những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

  • Các hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT 8% kể trên thì áp dụng mức thuế bình thường trước đó.

Bước 2: Xác định mức giảm và thời gian giảm thuế GTGT

Tiếp đó, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh cần xác định và hiểu rõ về mức thuế mà hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh sẽ được áp dụng dựa theo phương thức tính thuế GTGT của từng doanh nghiệp.

Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở KD Mức thuế GTGT trước đó Mức thuế GTGT sau khi được giảm theo Nghị quyết 43/2022/QH15
Phương pháp khấu trừ 10% 8% – (Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm)
Phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)  Mức tỷ lệ % tính thuế GTGT tùy theo từng loại hình dịch vụ, hàng hóa Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT
Trường hợp khác

 

Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% Không được giảm thuế GTGT
Thời gian áp dụng mức giảm thuế mới: Từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (Quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP)

 

Bước 3: Lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được áp dụng giảm thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho từng mặt hàng, dịch vụ được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022.

STT Trường hợp, đối tượng áp dụng giảm thuế GTGT Quy định về cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15
1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – Tại dòng thuế suất: Ghi 8%
– Ghi đầy đủ: Tiền thuế giá trị gia tăng và Tổng số tiền người mua phải thanh toán
2 Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu) – Cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm
– Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu
– Ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.
3 Hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp  (tỷ lệ % trên doanh thu)
  • Ví dụ minh họa về cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022:

Công ty A đang kinh doanh khách sạn (ngành dịch vụ lưu trú), tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và có tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% (Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính). Như vậy, công ty A thuộc đối tượng được áp dụng mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022 và khi công ty A xuất hóa đơn bán hàng với giá 30 triệu thì công ty sẽ ghi hóa đơn như sau:

– Tại cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi “Dịch vụ lưu trú”

– Tại cột “Thành tiền”: Ghi số tiền chưa giảm thuế: 30.000.000đ

– Tại hàng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi số tiền đã giảm thuế là: 29.700.000đ**

Đồng thời ghi chú xuống dòng dưới: “Đã giảm 300.000đ tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”

Lưu ý khi xuất hóa đơn giảm thuế GTGT còn 8% trong một số trường hợp khác: 

– Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Nếu không, cơ sở kinh doanh sẽ không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15.

– Với các đơn hàng có các loại hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế GTGT khác nhau (10% hoặc 8%) thì cần tách và xuất hóa đơn riêng tưng ứng với mức thuế suất khác nhau.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất chưa giảm:  Người bán và người mua phải lập biên bản sai sót hoặc lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điều chỉnh và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã phát hàng hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng: Thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

– Khi nộp tờ khai thuế GTGT: Nộp kèm theo Mẫu 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2022/NĐ-CP – kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.

– Trường hợp hóa đơn thuế GTGT 8% có sai sót thì thực hiện xử lý sai sót đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế như thông thường.

– Trước khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã giảm thuế GTGT, doanh nghiệp cần liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm/dịch vụ hóa đơn điện tử đang sử dụng để xác định lộ trình đáp ứng và cập nhật phần mềm với thuế suất giảm mới còn 8%.

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP